News

มาสกลนครแล้ว !! โรคตุ่มวัว ลัมปีสกิน!

Lumpy Skin Disease (LSD) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส มักเกิดการติดเชื้อในโคและกระบือ ซึ่งสัตว์ที่ติดเชื้อจะมีผิวหนังเป็นตุ่มก้อนกระจายทั่วผิวหนัง ผลผลิตลดลง และไม่สมบูรณ์พันธุ์ ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้า โรคดังกล่าวสามารถแพร่ติดต่อได้ผ่านทางการสัมผัสสัตว์ป่วยและแมลงดูดเลือด ส่วนใหญ่พบการแพร่ระบาดในทวีปแอฟริกาและสหภาพยุโรป ส่วนในทวีปเอเชียนั้น มีการพบการแพร่ระบาดส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก โดยมีรายงานการแพร่ระบาดที่บังคลาเทศในเดือนกรกฎาคม 2562 และไล่มายังอินเดีย จีน ไต้หวัน จนล่าสุดมาพบการแพร่ระบาดในเวียดนาม ทั้งนี้ ไม่มีรายงานว่าพบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในมนุษย์

สกลนคร !! ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ หลังมีวัวติดเชื้อลัมปีสกิน 3,515 ตัว มีตุ่มขึ้นตามตัว มีแนวโน้มกระจายไปยังพื้นที่อื่นอาจกระทบเศรษฐกิจ สั่งห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือ หรือซากออกนอกเขตฯ 

จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ของโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease : L5D) ในโคและกระบือ ในพื้นที่ พบโคและกระบือ ป่วยหรือตายด้วยโรคลัมปีสกิน ในท้องที่ 18 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร  โดยมีแนวโน้มที่จะระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด กระบือที่ป่วยในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดสกลนครนั้นอยู่ที่ 3,515 ตัว แบ่งเป็น โคเนื้อ 3,400 ตัว โคนม 90 ตัว และกระบือ 25 ตัว

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร ประกาศให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอของ จังหวัดสกลนคร เป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปีสกิน ห้ามเคลื่อนย้ายโคและกระบือ หรือซาก เข้า ออก ผ่านหรือภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน ในจังหวัดสกลนคร กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาและควบคุมการระบาด โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา จังหวัดสกลนครได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคสัมปี สกิน ในโคและกระบือแล้ว พร้อมกันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้สนับสนุนเวชภัณฑ์ ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการเข้าควบคุมโรค และสนับสนุนยาพ่นกำจัดแมลงดูดเลือด ให้เกษตรกรนำไปใช้พ่นควบคุมการระบาด รวมถึงระงับการเปิดตลาดนัดค้าสัตว์ทุกแห่งในจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคสงบ และห้ามการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ เข้า-ออก หรือภายในเขตจังหวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น 

ขณะนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลัมปีสกิน พร้อมแนะนำวิธีการควบคุมป้องกันโรคที่เหมาะสม และการสังเกตอาการสัตว์ป่วยที่ถูกต้อง และมอบหมายให้อาสา ปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เข้าตรวจสอบสัตว์ป่วยและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร 

แชร์ไปที่

Facebook
Twitter
Email

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น