ท่องเที่ยว

กว่าจะมาเป็นผ้าไหมย้อมคราม

เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาเปิดอาคารโรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ เมื่อปี พ.ศ.2527 ได้มีราษฎรหลายหมู่บ้านไปรับเสด็จ และคุณยายไท้ แสงวงค์ซึ่งเปนราษฎรบ้านหนองแข้ไปรับเสด็จด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงทักผ้าถุงไหมมัดหมี่ ของคุณยายไท้ แสงวงค์ว่าสวยดี และต่อมา ปีพ.ศ. 2522 ได้เสด็จเยี่ยมบ้านหนองแข้ และเสด็จเยี่ยมบ้านยายไท้ แสงวงค์ และมีรับสั่งให้บ้านหนองแข้ไปเรียนทำผ้าไหมมัดหมี่

Similar Posts