เที่ยวสกลนคร

ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย @สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ 60 ชุมชน ดำเนินโครงการพลังบวร ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ส่งเสริมให้คนในชุมชนยึดมั่นตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งสืบสานและดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม
โดยได้ร่วมกับชุมชน ในการดำเนินการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร, ชุมชนคุณธรรมวัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ, ชุมชนคุณธรรมวัดสุทธานิวาส บ้านแป้น, ลานธรรม ลานวิถีไทยวัดป่าโนนขุมเงิน บ้านนาตง ,และลานธรรม ลานวิถีไทยวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านท่าแร่
รณรงค์ส่งเสริมให้คนในชุมชนรักษาศีล 5 ปฏิบัติตามหลักธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ พร้อมมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยคนในชุมชนได้พร้อมใจกันร่วมประกอบศาสนากิจตามประเพณีของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสทำให้คนในชุมชนได้พบปะ ส่งเสริมความสามัคคี จึงเกิดความสงบสุขในชุมชน ปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยร่วมกับชุมชนอาทิ ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรีจันทร์ บ้านห้วยหีบ ที่ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ใช้เวลาว่างเสริมสร้างรายได้ ทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ที่เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาเพื่อใช้ในครัวเรือน และจำหน่าย พร้อมให้ความรู้เรื่องเศษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปด้วย

ชุมชนคุณธรรมวัดสุทธานิวาส บ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว เป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จที่ได้นำ พลังบวร มาขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน ทำให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข ขยันขึ้น ไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความพอประมาณรู้จักพึ่งพาตนเอง ประกอบสัมมา อาชีพสร้างรายได้ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ได้ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน โดยได้ร่วมกับชุมชนในการดำเนินการอาทิ ชุมชนคุณธรรมวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านท่าแร่ เป็นชุมชนคาทอลิก ที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีประเพณีแห่ดาวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำดาว มีอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลที่สวยงาม มีตึกโปราณอายุร้อยปี ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ
ได้มีการขยายผลและการพัฒนาเครือข่ายชุมชนโดยมีการ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Youtube Facebook ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร ในการดำเนินงานทั้งด้านวิชาการ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่

การขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นจริง ทำให้จังหวัดสกลนคร มีการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานวัฒนธณรมจังหวัดสกลนคร มีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เกิดการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างรายได้ เกิดการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนได้อย่างมั่นคง โดยมีการพัฒนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องครับ

แชร์ไปที่

Facebook
Twitter
Email

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น